O projektu

Projekt se izvodi s ciljem povećanja zapošljivosti 50 nezaposlenih osoba iz ranjivih skupina osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine, kroz stjecanje stručnih znanja, općih kompetencija i mekih vještina putem inovativnih, tržišno opravdanih i na ishodima učenja utemeljenih programa osposobljavanja za domaćina/icu u turizmu (na turističkom brodu, u turističkom smještaju i turističkom seoskom obiteljskom gospodarstvu). Programi će biti vođeni i mentorirani od strane visokokvalificiranih, profesionalnih i stručno educiranih stručnjaka turističko-ugostiteljskog sektora.

Kao posljedica visoke nezaposlenosti, u Hrvatskoj postoji povećan rizik od siromaštva i socijalne isključenosti. Prema DZS, od 240 000 nezaposlenih u 2016., 55000 su mladi do 25 godina, a 25000 osobe starije od 54 godine. Postotak osoba u riziku od siromaštva u 2015. iznosio je 29,4%, a prosječna stopa rizika od siromaštva iznosi 20,4%, što je za 3,1% više od EU-28 prosjeka. Kod nezaposlenog stanovništva ta se stopa povećava preko 40%. Budući da je evidentna potreba za radnicima u turizmu (2015. godina bilježi 40 923, odnosno 19,8% ukupno novozaposlenih), taj sektor omogućava kvalitetno socijalno uključivanje ranjivih skupina u tržište rada. Svrha ovog projekta je pridonijeti rastu zapošljavanja i smanjenju siromaštva, kroz aktivnosti koje pomažu ranjivim skupinama 25- i 54+ da unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada.

Kroz nove programe osposobljavanja za domaćina/icu broda, domaćina/icu smještajnih kapaciteta i domaćina/icu turističkog seoskog obiteljskog gospodarstva polaznici će usvojiti specifična znanja i vještine koje će im olakšati integraciju na tržište rada. Strategija razvoja nautičkog turizma predviđa povećanje broja charter plovila s 3500 na 5000 do 2020. te se očekuje potreba za 750 radnika ovog profila u budućem periodu. Također se očekuje povećanje broja jedinica obiteljskog smještaja s 274 na 290 tisuća, iz čega proizlazi potreba osposobljavanja najmanje 1000 radnika te porast broja obiteljskih gospodarstava s 317 na 400, što ukazuje na potrebu osposobljavanja još 250 osoba. Uvođenjem novih programa osposobljavanja u obrazovnu ponudu Učilišta Ambitio i drugih ustanova za obrazovanje odraslih, moguće je do 2020. osposobiti 2000 radnika, čime bi se nezaposlenost u skupinama 25- i 54+ smanjila za 2,5% u odnosu na 2016.

Strategija Europa 2020 u svojim ciljevima ističe zapošljavanje, obrazovanje i borbu protiv siromaštva. Ti su ciljevi međusobno povezani: povećanje razine obrazovanja povećava zapošljivost, a povećanje zapošljavanja pomaže smanjenju siromaštva. Kako je cilj ovog projekta povećati zapošljivost 50 osoba iz ranjivih skupina 25- i 54+, projekt direktno doprinosi postizanju navedenih ciljeva. Europska platforma protiv siromaštva i socijalne isključenosti ističe nezaposlenost kao glavni uzrok siromaštva za radno aktivnu populaciju. Budući da je velik udio populacije ranjivih skupina iz ruralnih dijelova Hrvatske, projekt predviđa financiranje troškova smještaja u mjestu provedbe praktične nastave. Na taj način će se, sukladno Platformi, omogućiti jednaka dostupnost obrazovanja i aktivno uključivanje osobama koje su najudaljenije od tržišta rada.

Ciljevi Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali i Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti su povećanje zaposlenosti i smanjenje broja ljudi izloženih riziku siromaštva. Program i Strategija ističu da je nezaposlenost najizraženija kod mladih te starijih od 50 godina. Projekt kao ciljnu skupinu uključuje nezaposlene 25- i 54+ te time doprinosi ostvarenju spomenutih ciljeva. Program jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu u svojim ciljevima ističe unaprjeđenje kvalitete poučavanja, a provedbom projekta poboljšat će se stručne i pedagoške vještine predavača i mentora. To je sukladno i Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije koja ističe potrebu provođenja programa za psihološko i didaktičko-metodičko cjeloživotno obrazovanje. Ista Strategija poziva i na primjenu IKT u nastavi, što je u projekt implementirano kroz korištenje sustava za e-učenje u sva 3 programa osposobljavanja.

Projekt daje izravan odgovor na društvene potrebe ranjivih skupina kroz razvoj i provedbu inovativnih programa osposobljavanja za veću zapošljivost. U suradnji s poslodavcima definirat će se obrazovni sadržaji koji će biti aktualni i povezani s potrebama tržišta rada te usklađeni s potrebama ranjivih skupina. To će ojačati sektor kvalitetnim kadrovima, a ranjive skupine učiniti lakše zapošljivim i konkurentnijim.

Ciljne skupine projekta su nezaposleni (ranjive skupine 25- i 54+) i stručnjaci iz turističkog sektora. Prva ciljna skupina obuhvatit će 50 osoba (25 mladih i 25 starijih osoba), a njihov će se odabir obaviti putem javnog natječaja, u suradnji s HZZ-om. Ovi dionici bit će uključeni u njima prilagođene programe osposobljavanja za turističke domaćine. Osim stručnih kompetencija, ranjive skupine steći će i neke opće vještine, kao što su komunikativnost, profesionalnost, gostoljubivost i multikulturalnost. Time će se povećati njihova konkurentnost na tržištu rada, a tijekom obavljanja prakse povezat će se i s poslodavcima. Druga ciljna skupina obuhvatit će minimalno 4 nastavnika Učilišta Ambitio i 4 mentora imenovana od strane partnera. Ovi dionici bit će uključeni u njima prilagođen program usavršavanja u stručnim znanjima i pedagoškim vještinama. Time će steći dodatne kompetencije za poučavanje ranjivih skupina i povećati osobne kapacitete u inovativnom pristupu poučavanju.

Projekt će voditi projektni tim od 12 osoba: voditelj i administrator projekta, stručni suradnik u obrazovanju odraslih, 5 predavača, 3 mentora i 1 predavač/mentor, a u rad tima će biti uključena i 2 konzultanta iz Učilišta Ambitio. Projektni tim će tijekom projekta izraditi 3 nova programa osposobljavanja odraslih te ih nakon toga i provesti s ukupno 50 polaznika iz ciljnih skupina nezaposlenih 25- i 54+, a također će izraditi i provesti program stručnog usavršavanja predavača i mentora koji će biti izvoditelji tih novih programa.

R.br.Ime i prezimePodručje zaduženjaPartner
1Antonija StranjikVoditelj projektaUčilište Ambitio
2Danijela BisAdministrator projektaUčilište Ambitio
3Mia Bolf / Dragan VuletinVoditelj obrazovanjaUčilište Ambitio
4Sanja JozićPredavač 1Ambitio – vanjski suradnik
5Ivica TurčićPredavač 2Ambitio – vanjski suradnik
6Antonela LozančićPredavač 3Ambitio – vanjski suradnik
7Anamarija CicarelliPredavač 4Ambitio – vanjski suradnik
8Ivana Drk Došen / Tamara Simić / Petra MartinjakPredavač 5/Mentor 3Horvat turizam d.o.o.
9Ksenija PlantakPredavač 6Ambitio – vanjski suradnik
10Branka PolonijoMentor 1Polo Line d.o.o.
11Anja Lazar / Mirjana Fijolić / Smiljka GradacMentor 2Ambitio sana d.o.o.
12Anita PipićMentor 4Pustara Višnjica d.o.o.
13Nenad PetrovićKonzultantUčilište Ambitio
14Željka CilerKonzultantUčilište Ambitio

Ciljna skupina nezaposlenih će kroz projektne aktivnosti, osim nužnih stručnih kompetencija i praktičnih vještina, steći i neke opće osobne kompetencije i meke vještine, kao što su komunikacijske i prodajne vještine, multikulturalna kompetencija, elementarna, informacijska, digitalna i višejezična pismenost, proaktivni stav i profesionalno ponašanje, gostoljubivost te organizacija i menadžment u poduzetništvu, čime će se ujedno povećati i njihova konkurentnost na tržištu rada te otvoriti nove mogućnosti njihovog zapošljavanja.

Ciljna skupina stručnjaka u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti će kroz inovativan i prema njihovim potrebama razvijen i proveden program usavršavanja, usavršiti i ojačati osobne stručne i pedagoške kompetencije koje uvažavaju specifične potrebe rada s ranjivim skupinama.

Partnerska suradnja svih projektnih partnera nastavit će se i nakon završetka projekta kroz implementaciju razvijenih programa osposobljavanja ranjivih skupina u redovnu obrazovnu ponudu Učilišta Ambitio, tako da ovo partnerstvo predstavlja inicijalnu suradničku mrežu pružatelja usluga smještajnih kapaciteta, iznajmljivača brodova i turističkih seoskih obiteljskih gospodarstava.

Programi osposobljavanja razvijeni kroz ovaj projekt biti će kao javno dobro dostupni svim zainteresiranim subjektima na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Javna dostupnost rezultata projekta omogućiti će njihovo multipliciranje i primjenu kao modela u drugim ustanovama za obrazovanje odraslih.

Mjere kojima će se postići održivost projekta:

  1. Ishoditi verifikacije MZO za sva 3 programa osposobljavanja i implementirati ih u redovnu obrazovnu ponudu Učilišta Ambitio,
  2. Ugovoriti dugoročnu suradnju svih projektnih partnera u realizaciji praktične nastave i nakon završetka projekta,
  3. Aplicirati na buduće natječaje europskih i drugih fondova za financiranje osposobljavanja nezaposlenih osoba iz ranjivih skupina kroz programe osposobljavanja razvijene ovim projektom,
  4. Osigurati transfer znanja prema drugim ustanovama za obrazovanje odraslih u cijeloj Republici Hrvatskoj i korištenje rezultata projekta kao replikativnih modela, kroz javnu dostupnost dokumenata sva 3 programa osposobljavanja i knjige s rezultatima projekta,
  5. Osigurati javnu dostupnost priručnika razvijenih kroz projekt,
  6. Osigurati ponudu konzultantskih usluga u implementaciji razvijenih programa osposobljavanja i razvoju novih sličnih programa u druge ustanove za obrazovanje odraslih.