Održan treći sastanak projektnog tima

Danas je u Krašogradu održan treći sastanak projektnog tima, a na sastanku se razgovaralo o provedenim aktivnostima u protekla 4 mjeseca. Na temelju kratkog pregleda dosadašnjih realiziranih aktivnosti koje je iznijela članovima projektnog tima voditeljica projekta Antonija Stranjik i kraće diskusije, projektni tim je konstatirao da su sve do sada planirane aktivnosti projekta provedene uspješno te da se projekt odvija u skladu s predviđenom dinamikom. Svi zadaci dogovoreni na prošlom sastanku projektnog tima također su uspješno realizirani.

U nastavku, voditeljica projekta je dala i kratki pregled glavnih aktivnosti koje trebaju biti realizirane do sljedećeg sastanka: održati radne sastanke u preostalim regionalnim i područnim uredima HZZ-a, izraditi redovita kvartalna izvješća projekta, izraditi konačne verzije Priručnika za sva tri programa osposobljavanja u tiskanom i digitalnom obliku, materijale (scenarije) za sustave za e-učenje i multimedijske interaktivne sustave za e-učenje te izraditi pripreme za nastavu i sve potrebne nastavne materijale za izvođenje teorijskog i praktičnog dijela programa osposobljavanja. Također su utvrđeni konačni termini i lokacije izvođenja sva tri programa.

Projektni tim je zaključio da ne postoje značajnije zapreke koje bi mogle utjecati na realizaciju planiranih aktivnosti te potvrdio da će se sljedeći sastanak tima održati u rujnu 2019. u Trogiru.